สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลายท่าน พนักงานเทคนิค และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัญฑิตศึกษา รวมทั้งหมดมากกว่าร้อยชีวิต เราผลิตบัญฑิตที่เป็นเลิศทางด้านฝีมือและคุณภาพสู่ตลาดแรงงานของประเทศ โดยหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนของเราคือการให้ความรู้และฝึกทักษะโดยมุ่งเน้นให้บัญฑิตที่จบหลักสูตรของเราสามารถและพร้อมปฏิบัติงานจริงได้ ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิยาลัยของเรา “ฝีมือ ระเบียบ วินัย น้ำใจ”

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายด้าน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่่อนประเทศชาติ และแก้ปัญหาโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายด้านที่กำลังมีผลกระทบต่อสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านพลังงาน พลังงานทดแทน ยานยนต์ การขนส่งระบบราง ระบบควบคุมอัตโนมัติ ความร้อนและของไหล ระบบกลไกเครื่องจักรกล และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

เรามีความร่วมมือกับภาคอุตสาหรกรรมและสถานประกอบการณ์หลายแห่ง ในการทำสหกิจศึกษาของนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งของหลักสูตรของเรา ในการฝึกนักศึกษาในการทำงานจริง แก้ปัญหาทางวิศงกรรมจริง และเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริงของวิศวกร

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลของเรามีความร่วมมือกับสถานศึกษาจากนานาประเทศ เช่น Carl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญและการเรียนการสอนทุกปี และกับ Lanzhou University ในการพัฒนาทางด้านการขนส่งระบบราง

เรายังนำเอาความรู้และความเชี่ยวชาญไปถ่ายทอดกลับคืนสู่สังคมโดยให้บริการทางวิชาการ เช่นการอบรม การออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษา และการแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการในท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักศึกษาของเราใช้ความรู้ความสามารถ มีน้ำใจ และมีจิตอาสาต่อสังคมต่อไป