ระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรของเราได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรและมีชื่อทางการคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering B.Eng. (Mechanical Engineering) โดยนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอก ได้ 2 ตัวเลือก คือ วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) หรือ วิศวกรรมระบบราง (Railway System Engineering) จำนวนหน่วยกิจที่เรียนทั้งหมดมี 142 หน่วยกิจ

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้หลายอย่าง เช่น

  1. วิศวกรเครื่องกล หรือวิศกวระบบรางในหน่วยงานรัฐและเอกชน
  2. ธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมระบบราง หรืออาชีพอิสระด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมระบบราง
  4. นักวิชาการ หรือนักวิจัย ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมระบบราง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  5. อาจารย์ระดับอาชีวศึกษา

นักศึกษามีช่องทางการเข้าเรียนหลักสูตรได้ 3 แบบดังนี้

     1. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี

ภาคปกติ   35 คน/ปี

เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ ม.6 และ ปวช. สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าที่สาขาพิจารณาแล้ว เพื่อเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ. วศิษฐ ธีระเจตกูล
2. อ. เขมวัตร อินทรวิเศษ
3. อ. ชาญวิทย์ ชัยอมฤต

     2.  หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง (วศ.บ. ระบบราง) 4 ปี

ภาคปกติ   20 คน/ปี

เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ ม.6 และ ปวช. สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าที่สาขาพิจารณาแล้ว เพื่อเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อ. ชัชรินทร์ ศักดิ์กำปัง
2. อ. ณรงค์ สีหาจ่อง
3. ผศ. เสริมศักดิ์ อักขราสา

     3.  หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 3 ปี

ภาคปกติ     35 คน/ปี   (วิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล)
ภาคสมทบ  30 คน/ปี   (วิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล)

เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างระบบราง ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท่าที่สาขาพิจารณาแล้ว เพื่อเข้าเทียบโอน เพื่อเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ. วศิษฐ ธีระเจตกูล
2. อ. เขมวัตร อินทรวิเศษ
3. อ. ชาญวิทย์ ชัยอมฤต

ติดต่อสอบถามประธานหลักสูตร