Head of the Department/หัวหน้าสาขา

Dr. Pisan Moonumca
อาจารย์ ดร. พิศาล มูลอำคา


Academic Staff / คณาจารย์

Dr. Sura Tundee
อาจารย์ ดร. สุระ ตันดี

Lecturer Kemwat Intravised
อาจารย์ เขมวัตร อินทรวิเศษ

Dr. Narong Srihajong
อาจารย์ ดร. ณรงค์ ศรีหาจ่อง

Dr. Suparerk Charmongkolpradit
อาจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์

Lecturer Sai Sriyotha
อาจารย์ ไทร ศรีโยธา

Dr. Chanwit Chaiamarit
อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ ชัยอมฤต

Dr. Tossapol Jangnoi
อาจารย์ ดร. ทศพล แจ้งน้อย

Dr. Eakkawut Saenkhomvong
อาจารย์ ดร. เอกวุฒิ แสนคำวงศ์

Lecturer Nadnalin Janlasit
อาจารย์ นาฎนลิน จันลาเศษ

Dr. Patamaporn Chaikool
อาจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ชัยกูล

Dr. Chatcharin Sakkampang
อาจารย์ ดร. ชัชรินทร์ ศักดิ์กำปัง

Asst. Prof. Dr. Supattarachai Suwannapan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์

Dr. Panupich Kheunkhieo
อาจารย์ ดร. ภาณุพิษญ์ ขืนเขียว

Dr. Wichian Niamchaona
อาจารย์ ดร. วิเชียร เนียมชาวนา

Asst. Prof. Dr. Sombat Tamna
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ทำนา

Laboratory Technician / ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ

Mr. Kornwit Nongnam
นาย กรวิทย์ หนองน้ำ

Class advisors / รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้อง

รหัสห้องเรียน
ปีการศึกษาที่เริ่มเรียน
NNMNRRQ
64-อ.ปฐมาภรณ์อ.ทศพลอ.เอกวุฒิอ.ชัชรินทร์
63-อ.ครรชิตอ.วิเชียรอ.ภาณุพิชญ์อ.สุภัทรชัย
62-อ.สุระอ.เขมวัตรอ.พิศาลอ.ไทร
61-อ.ชาญวิทย์
อ.เอกวุฒิอ.ณรงค์
อ.ชัชรินทร์
60-อ.ปฐมาภรณ์อ.ทศพลอ.ภาณุพิชญ์อ.สุภัทรชัย
59อ.ครรชิต--อ.พิศาลอ.ไทร
58อ.สุระ--อ.ณรงค์อ.ชัชรินทร์