สาขาวิศวกรรมเครื่องกลมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายด้าน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่่อนประเทศชาติ และแก้ปัญหาโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายด้านที่กำลังมีผลกระทบต่อสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น

  • ด้านพลังงาน
  • พลังงานทดแทน
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • การขนส่งระบบราง
  • ระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • ความร้อนและของไหล
  • ระบบกลไกเครื่องจักรกล
  • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
  • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล