ระดับปริญญาโทมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นและเรียนรู้การทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรใหม่ของเรามีการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มเติมเพื่อเตรียมความรู้ความสามารถใหม่ๆ ในโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0

หลักสูตรของเรามีชื่ออย่างเป็นทางการคือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Engineering M.Eng. (Mechanical Engineering) จำนวนหน่วยกิจที่เรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิจ หลักสูตร 2 ปี

มหาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้หลายอย่าง เช่น

 1. วิศวกรเครื่องกล หรือวิศกวระบบรางในหน่วยงานรัฐและเอกชน
 2. ธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรืออาชีพอิสระด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. นักวิขาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 4. ที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล
 5. อาจารย์สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือต่ำกว่า ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

การเรียนการสอน

ระยะเวลาในการเรียนอย่างต่ำ 2 ปี แต่่ละปีแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (2 semesters) ในแต่ละ semester มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการเรียนสุดท้ายของระดับ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการเรียนสุดท้ายของระดับ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมการผลิต และได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
  3. หากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1 และ 2 สามารถสมัครได้ แต่จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาบัณฑิต

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร. สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์
2. อ.ดร. สุระ ตันดี
3. อ.ดร. ครรชิต รองไชย

เล่มหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดได้ ตามลิงค์ข้างล่างนี้

Curriculum
288 downloads 1.0 kanchit.ro 29-12-2020 8:44 Download

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ ( เทอมที่ 1 มิ.ย. – ต.ค. และเทอมที่ 2 พ.ย. – มี.ค. )

 • ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาเรียน full-time เทอมละ 25,000 บาท
 • ภาคสมทบ สำหรับนักศึกษาที่ทำงานด้วย เรียนภาคค่ำหรือเสาร์อาทิตย์ เทอมละ 30,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ( เม.ย. – มิ.ย.)

 • ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาเรียน full-time เทอมละ 13,000 บาท
 • ภาคสมทบ สำหรับนักศึกษาที่ทำงานด้วย เรียนภาคค่ำหรือเสาร์อาทิตย์ 15,000 บาท

ทุนการศึกษา ที่สามารถสมัครได้

 • ทุนสนับสนุนนักศึกษาเรียนดี 3 ทุนๆ ละ 22,500 บาท (ข้อมูล ปี 2565)
 • ทุนสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยนักศึกษา หรือนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ไม่เกิน 15,000 บาท

 

ติดต่อสอบถามประธานหลักสูตร