อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้อง


อาจารย์ เขมวัตร อินทรวิเศษ
(หัวหน้าสาขา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิษฐ ธีระเจตกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ อักราสา

อาจารย์ ดร. สุระ ตันดี

อาจารย์ ดร. ณรงค์ ศรีหาจ่อง

อาจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์

อาจารย์ ไทร ศรีโยธา

อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ ชัยอมฤต

อาจารย์ ทศพล แจ้งน้อย

อาจารย์ ดร. พิศาล มูลอำคา

อาจารย์ นาฎนลิน จันลาเศษ
(ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ชัยกูล

อาจารย์ เอกวุฒิ แสนคำวงศ์
(ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์ ดร. ชัชรินทร์ ศักดิ์กำปัง
อาจารย์ ดร. สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์
อาจารย์ ดร. ครรชิต รองไชย

อาจารย์ ดร. ภาณุพิษญ์ ขืนเขียว
ช่างเทคนิค ไกรวิทย์ หนองน้ำ
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้อง
รหัสห้องเรียน
ปีการศึกษาที่เริ่มเรียน
NNMNRRQ
61-อ.ชาญวิทย์
อ.เอกวุฒิอ.ณรงค์
อ.ชัชรินทร์
60-อ.ปฐมาภรณ์อ.ทศพลอ.ภาณุพิชญ์อ.สุภัทรชัย
59อ.ครรชิต--อ.พิศาลอ.ไทร
58อ.สุระ--อ.ณรงค์อ.ชัชรินทร์
57อ.ชาญวิทย์--อ.เสริมศักดิ์อ.สุภัทรชัย
56อ.ปฐมาภรณ์--อ.ไทรอ.พิศาล